Some interesting reflections here:
http://yogaanatomy.net/alchemy/